جامعه ایرانی و بحران کرونا
 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
با شیوع ویروس COVID-19 در سراسر جهان و تعطیلی مراکز آموزشی اعم از آموزش عالی و مدارس ابتدایی و متوسطه و به تبع آن تعلیق تمامی فعالیت‌های حضوری و فیزیکی مراکز مذکور، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در راستای مأموریت پژوهشی و ستادی خود، پژوهش‌ها، ترجمه‌ها و تهیه گزارش‌های سیاستی زیر را در دستور کار خود قرار داده است. دبیری این مجموعه برعهده دکتر حسین میرزایی است.

 جستارها

1- کتاب «جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران» 2 -کتاب «جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران» 

 پژوهش‌ها و ترجمه‌ها

1- ترجمه کتاب «پاندمی‌ها، مردم و روایت» نوشته مارک دیویس و دَوینا لوهم

گزارش‌های بین‌المللی

1- ترجمه گزارش مکنزی با عنوان «ویروس کرونا: آموزش‌عالی آمریکا چگونه می‌تواند برای آینده‌ای نامعلوم برنامه‌ریزی کند؟» 2- ترجمه گزارش موسسه کواکوارلی سیموندز (QS) با عنوان «تاثیر ویروس کرونا بر آموزش عالی جهان» 3- گزارش «شیوع کرونا و تجارب جهانی اداره مؤسسات آموزشی» نوشته محمد حسینی مقدم  4- ترجمه گزارش مکنزی با عنوان «ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها: آموزش عالی در آمریکا چگونه می‌تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان‌دهی کند؟» 5- تدوین و ترجمه مقاله «پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی»

فراخوان‌ها

1- فراخوان فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی با موضوع بحران کرونا 2- فراخوان اولویت‌های پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با محوریت بحران کرونا
نمایش بیشتر