معرفی اداره خدمات پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 

معرفی اداره خدمات پ‍ژوهشی

rn
  rn
 • معرفی
 • rn
rnاداره امور پژوهشی وظیفه ساماندهی و پیگیری کلیه فعالیت‌های پژوهشی در مؤسسه را برعهده دارد. همکاری با گروه‌های پژوهشی به منظور ارائه برنامه‌های پژوهشی، انجام امور اداری لازم برای ارائه طرح‌های پژوهشی به شورای پژوهشی، ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی،پیگیری مراحل اجرایی و اداری طرح‌های پژوهشی مصوب ،تهیه گزارش عملکرد پژوهشی مؤسسه، اقدامات لازم برای ارتباطات با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور توسعه مناسبات پژوهشی و فرهنگی و تبادل دستاوردهای علمی و فرهنگی ،بررسی پرونده طرح‌‌های پژوهشی و اعمال نظارت لازم از حیث انجام تعهدات مجری و اعلام اختتام طرح ،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای انجام مطالعات و پژوهش‌ها ،فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت اعضای هیات علمی مؤسسه در همایشهای داخل و خارج کشور ،ایجاد زمینه مناسب و تسهیلات لازم برای گروه‌ها به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ علمی، تخصصی و پژوهشی به متقاضیان ، همکاری برای برگزاری گردهمایی‌های علمی، فرهنگی و کارگاه‌های پژوهشی ،ایجاد امکانات برای استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی ،طبقه‌بندی و نگهداری سوابق مربوط به همایش و گردهمایی‌های علمی برگزار شده و تنظیم قراردادهای پژوهشی و خدمات پژوهشی از فعالیت هایی است که توسط این اداره انجام می شود.rnمشروح فعالیت‌های اداره خدمات پژوهشی به شرح زیر است:rn
  rn
 •  پیگیری برای تدوین برنامه سال مؤسسه و تصویب آن
 • rn
rnدر ماه‌های پایانی هرسال این اداره با همکاری گروه‌های علمی مؤسسه اقدام به تدوین برنامه سال می‌نماید. ابتدا کلیه گروه‌ها برنامه خود را اعلام می نمایند؛ سپس این اداره برنامه‌ها در قالب مشخص برنامه سال مؤسسه تنظیم و در صورت نیاز، با همکاری گروه‌ها اقدام به اصلاح و تکمیل برنامه می‌نماید. برنامه پس از تأئید ریاست مؤسسه جهت تصویب به شورای پژوهشی ارجاع می‌شود. این برنامه درجلسات متعدد شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از اعمال اصلاحات مورنظر شورا و تأیید نهایی جهت اجرا در اختیار این اداره قرار می‌گیرد.rn
  rn
 •  پیگیری برای تدوین اولویت‌های پژوهشی مؤسسه و اعلام آن از طریق فراخوان
 • rn
rnاولین فراخوان رسمی اولویت‌های پژوهشی مؤسسه پس از نظرخواهی از محققان، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و دست اندرکاران آموزش عالی و همچنین مکاتبه با وزارتخانه‌های مختلف و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در سال 85 تدوین و پس از تأئید شورای پژوهشی برای کلیه دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی، انجمن‌های علمی، صاحب نظران و محققان حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارسال شد. در سال‌های بعد با گسترش فعالیت‌های مؤسسه این اولویت‌ها از طریق سایت مؤسسه و اداره خدمات پژوهشی دردسترس علاقه‌مندان گذاشته شد. در سال 88 نیز به دلیل مشکل مالی مؤسسه اولویت‌ها به صورت فراخوان اعلام نشد.rn
  rn
 •  دریافت طرحنامه‌های پژوهشی و کدگذاری آنها
 • rn
rnطرحنامه‌ها به دو صورت طرحنامه اولیه و طرحنامه تفصیلی قابل دریافت است. در مواردی که موضوع پیشنهاد پژوهشی در فراخوان اولویت‌های مؤسسه قرار ندارد محقق اقدام به تکمیل طرحنامه اولیه می‌نماید تا در صورت تأئید موضوع درگروه مربوطه اقدام به ارسال طرحنامه تفصیلی کند.rn
  rn
 •  هماهنگی با گروه‌های علمی جهت ارسال طرحنامه‌ها برای ارزیابی
 • rn
rnارزیابی طرحنامه‌های ارسالی بر عهده گروه‌های پژوهشی است. ارسال طرحنامه‌های دریافت شده جهت ارزیابی به گروه مربوطه از طریق این اداره صورت می گیرد.rn
  rn
 •  هماهنگی با محققان و پاسخگویی به آنان
 • rn
rnیکی دیگر از فعالیت‌های اصلی این اداره پاسخگویی به محققان در خصوص تکمیل و ارسال طرحنامه، نحوه و نتیجه ارزیابی، ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی، چگونگی مراحل اداری و مالی قراردادها، تعهدات مندرج در قراردادها ، نحوه پرداخت و دیگر موارد مربوط است.rn
  rn
 •  انجام اقدامات اداری برای تبدیل طرحنامه پژوهشی به طرح پژوهشی
 • rn
rnطرحنامه پس از تائید در شورای پژوهشی جهت انعقاد قرارداد به این اداره ارجاع می شود. اداره خدمات پژوهشی پس از دریافت مشخصات مجری(یامجریان) اقدام به تنظیم پیش‌نویس قرارداد می‌نماید. در مواردی که دانشگاه، مؤسسه و یا انجمن علمی طرف قرارداد است، فرد معرفی شده به نمایندگی از آن واحد طرف قرارداد خواهد بود.کارشناسان اداره تلاش می‌نمایند تا کلیه مفاد قرارداد به روشنی برای طرف توضیح داده شود. قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود و پس از تائید متن قرارداد توسط این اداره و تامین اعتبار توسط مدیر محترم مالی، جهت امضا برای مجری ارسال می شود. در مرحله بعد، قرارداد پس از امضای ریاست محترم مؤسسه به نمایندگی از مؤسسه، ثبت و شماره می شود. از این پس این قرارداد به طور رسمی مبنای اجرای طرح پژوهشی خواهد بود.rn
  rn
 •  هماهنگی و انجام پیگیری‌های لازم برای تشکیل جلسات شورای پژوهشی
 • rn
rnجلسات شورای پژوهشی به طور معمول هر ماه یک بار و در موارد خاص دوبار در ماه تشکیل می شود. هماهنگی برای تشکیل جلسات شورای پژوهشی برعهده این اداره است.کارشناسان این اداره پس از تنظیم دستور جلسه و تأئید ریاست برای تشکیل جلسه شورا، اقدام به دعوت از اعضای شورا می‌نمایند.کلیه مستندات موردنیاز (اعم از طرحنامه‌های اصلاح شده، ارزیابی‌های انجام شده‌، صورتجلسه شورای گروه، مکاتبات محقق و...) تهیه و به تعداد اعضای شورا تکثیر می‌شود.در مواردی که تعداد طرحنامه‌ها قابل طرح در شورا زیاد باشد، به منظور آمادگی اعضا، از دو روز قبل طرحنامه‌ها در اختیار اعضا گذاشته می‌شود. به منظور تسهیل در اجرایی شدن مصوبات شورا، مدیر اداره خدمات پژوهشی نیز در جلسات شورا حضور دارد. تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات بر عهده اداره خدمات پژوهشی است.rn
  rn
 • پیگیری برای ارائه طرحنامه‌های تأیید شده به شورای پژوهشی
 • rn
rnاقدامات لازم برای دریافت طرحنامه‌های اصلاح شده از گروه، تکمیل مستندات لازم (طرحنامه اصلاح شده، ارزیابی‌های انجام شده‌، صورتجلسه شورای گروه ،مکاتبات محقق و...) و دریافت تائید از ریاست مؤسسه جهت طرح در شورای پژوهشی برعهده این اداره می باشد.rn
  rn
 •  ابلاغ مصوبات شورا و پیگیری برای نهایی شدن مصوبات
 • rn
rnمصوبات شورای پژوهشی پس از امضای صورتجلسه توسط این اداره به صورت مکتوب به افراد ابلاغ می شود.پیگیری برای اجرای مصوبه نیزاز دیگر وظایف این اداره است.rn
  rn
 •  قراردادها
 • rn
rnاز اصلی‌ترین فعالیت‌های اداره امور پژوهشی از بدو تأسیس تاکنون، انجام کلیه امور مربوط به قرارداد پژوهشی، قرارداد ارزیابی و نظارت، قرارداد ترجمه کتاب و مقاله، قرارداد برگزاری همایش و انعقاد کلیه قراردادهای مربوط به خدمات پژوهشی اعم از ویرایش محتوایی و علمی، دبیری فصلنامه، نقد کتاب، و همچنین قراردادهای همکاری علمی و مشاوره است.rn
  rn
 •  پیگیری برای امضای تفاهم‌نامه‌ با دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی و انجمن‌های علمی
 • rn
rnپیگیری برای مذاکره با دانشگاه ها، مراکز و موسسات پژوهشی و انجمن‌های علمی به منظور انجام همکاری‌های مشترک علمی‌، تدوین مفاد تفاهم‌نامه و اقدامات لازم برای اجرایی کردن آن پس از امضا از دیگر فعالیت‌هایی است که توسط این اداره انجام می‌شود.rn
  rn
 • تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی و پیگیری برای اجرا
 • rn
rnاز ابتدای تاسیس مؤسسه، پیگیری برای تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر عهده این اداره بوده است.کلیه این موارد چه آیین‌نامه‌هایی که توسط اداره تهیه شده است و چه آیین‌نامه‌هایی که فقط پیگیری تدوین آنها بر عهده اداره بوده است پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور اعضای علمی مؤسسه و تائید شورای پژوهشی نهایی شده است.rn- استخراج و تدوین آیین‌نامه دستورالعمل نحوه پرداخت حق‌الزحمه و تخصیص اعتبار ویژه پژوهشیrn- پیگیری برای تدوین آیین‌نامه تعرفه پروژه‌های تحقیقاتی، استخدامی اعضای هیات علمی، شرح فعالیت اعضای هیأت علمی و استخدامی اعضای غیر هیئت علمیrn
  rn
 •  تشکیل شورای قیمت‌گذاری طرح های پژوهشی، جلسات پیگیری گزارش عملکرد گروه‌ها و...
 • rn
rnبر اساس مصوبه شورای پژوهشی و به منظور اعمال دقت کافی در تعیین بودجه طرح های تحقیقاتی مقرر شد بودجه طرح های پیشنهادی، بر اساس آئین نامه قیمت گذاری در شورایی با مدیریت اداره خدمات پژوهشی و با حضور معاون محترم و مدیر گروه مربوطه تشکیل و بودجه طرح تعیین شود. مسئولیت برگزاری این جلسات و پیگیری اداری برای نهایی شدن آن برعهده این اداره است. مصوبه این شورا به معنای تایید بودجه طرح و مبلغ قرارداد است.rn
  rn
 • تدوین گزارش عملکرد مؤسسه به صورت مستمر ماهانه ، سه ماهه، ششماهه و سالانه
 • rn
rnاز زمان تاسیس تاکنون اداره خدمات پژوهشی تدوین کلیه گزارشات مربوط به عملکرد مؤسسه را برعهده داشته است. این گزارشات بر دو نوع است :rn1. گزارشات مستمر مؤسسه که شامل گزارشات ماهانه، سه ماهه، ششماهه و سالانه مؤسسه است.rn2. گزارشات نوع دوم گزارش‌هایی هستند که به صورت موردی و در خصوص موضوع خاصی از طرف معاونت فرهنگی و یا دیگر معاونت‌های حوزه آموزش عالی، شورای انقلاب فرهنگی، دفتر ریاست جمهوری و ... به مؤسسه ارجاع و این اداره اقدامات لازم برای تدوین گزارش و پاسخگویی را انجام می دهد.rnپیگیری، تهیه و تنظیم پرسشنامه سالانه ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی یکی دیگر از گزارشاتی است که این اداره به صورت مستمر و سالانه تدوین و در اختیار معاونت پژوهشی وزارت علوم قرار می دهد.rn
  rn
 •  مستندسازی آثار علمی و پژوهشی
 • rn
rnیکی دیگر از وظایف این اداره مستندسازی کلیه آثار علمی ـ پژوهشی اعم از گزارش نهایی طرح‌ها، مقالات و متون ترجمه شده، و دیگر اسناد و مدارک علمی جهت استفاده محققان است.rn
  rn
 • انجام اقدامات لازم برای شرکت اعضای علمی در کنفرانس های بین المللی
 • rn
rnجهت شرکت در کنفرانس‌های بین المللی، ابتدا اعضای هیات علمی مؤسسه به صورت مکتوب تقاضای خود را مطرح و پس از تائید گروه و ارائه مستندات لازم به اداره خدمات پژوهشی جهت تائید به شورای پژوهشی ارجاع می شود. تائید شورای پژوهشی و ارائه اسناد مثبته پس از بازگشت به معنای تسویه مالی با ایشان است.rn
  rn
 •  انجام اقدامات لازم برای شرکت فعال مؤسسه در نمایشگاه‌های دستاوردهای علمی- پژوهشی
 • rn
rnبه دلیل تسلط و مستندات موجود در اداره امور پژوهشی ،برگزاری کلیه نمایشگاه‌های که هدف از برگزاری آن معرفی آثار و فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه باشد، برعهده این اداره است.rnشرکت فعال مؤسسه در نمایشگاه سالانه هفته پژوهش از جمله این موارد است.rn

ارتباط مستقیم با اداره خدمات پژوهشی:

rnکارشناس: سرکار خانم سمیه اسمعلی زادهrnrnتلفن مستقیم: 22767492rnrnفکس دبیرخانه: 22570722

دفعات مشاهده: 176 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر