هدف از تاسیس موسسه
پژوهش در زمینه های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی
آشنایی با موسسه
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با هدف «پژوهش در زمینه های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و توسعه و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی» تأسیس شده است. ایده اولیه نیاز به تأسیس موسسه‌های مستقل در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر نیازهای علمی دانشگاهی کشور، از تحقیقات و مطالعاتی به دست آمد که در دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. نیاز به انجام پژوهش‌ها و مطالعاتی که هدف آنها ارائه نظریه، ایده و راهبرد به نظام تصمیم‌گیری باشد، همچنین، ضرورت ارتباط پیاپی با صاحبنظران و نخبگان و تداوم فعالیت مرکزی برای تحلیل و نظریه‌پردازی درباره آموزش عالی ایران، سبب تأسیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی گردید.
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی در فهرست مجلات علمی پژوهشی برتر وزارت عتف و ISC
ادامه مطلب
نقد و بررسی کتاب «مراد و مقصود ما از دانشگاه چیست؟»
ادامه مطلب
انتشارات و فعالیت ها
فصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای
فصل‌نامه تحقیقات فرهنگی ایران
جشنواره بین المللی فارابی
معرفی کتاب
نقد و بررسی کتاب «مراد و مقصود ما از دانشگاه چیست؟»
ادامه مطلب
نقد و بررسی کتاب «مطالعات مصرف فرهنگی» در بیست و دومین نشست علم و جامعه
ادامه مطلب